Lähteet

LÄHTEET

Painetut lähteet
Painamattomat lähteet ja lehdet
Kuvat


LÄHTEET

Painetut lähteet


Angel, A. & Larjanko, L. (1994): Suuri suomalainen unikirja. Helsinki. Hämeenlinna: Tammi.

Baker, S. (1993) Picturing the Beast: Animals, Identity and Representation. Manchester: Manchester University Press.

Barthes, R. (1994): Mytologioita. Eurooppalaisia ajattelijoita -sarja. Alkuteos: Mythologies 1957. Suomentanut Minkkinen, P. Helsinki: Gaudeamus.

Bellingham, D. (1993): Kreikan mytologia. 3. painos. Alkuteos: An Introduction To Greek Mythology, 1989, Suomentanut Väänänen, J. Jyväskylä - Helsinki: Gummerus. Painettu Hongkongissa.

Bettelheim, B. (1984): Satujen lumous. Merkitys ja arvo. Alkuteos: The Uses of Enchantment 1975. Suomentanut Rutanen, M. Juva: WSOY.

Biedermann, H. (1993): Suuri symbolikirja. Alkuteos: Knaurs Lexikon der Symbole 1989. Toimittanut ja suomentanut Lempiäinen, P. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Brockway, R. W. (1993): Myth from the Ice Age to Mickey Mouse. Albany: State University of New York Press.

Buchner, J. (1996): Kultur mit Tieren: zur Formierung des bürgerlichen Tierverständnisses im 19. Jahrhundert. Münster: Waxmann.

CD-Perussanakirja (s.a.): Uusin tieto nykysuomen sanoista. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 94. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Oy Edita Ab, Lingsoft Oy.

Cohen, E. (1994): Animals in medieval perceptions. The image of the ubiquitous other. In book: Manning A. & Serpell, J. (eds) (1994): Animals & Human Society. Changing perspectives. London: Routledge.

Drury, N. (1993): Shamanismi. Alkuteos: The Elements of shamanism 1989. Suomentanut Mänttäri, E. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Durkheim, É. (1980): Uskontoelämän alkeismuodot: australialainen toteemijärjestelmä. Suomentanut Randell, S. Helsinki: Tammi.

Elovaara, R. (1992): "Olen tyhjä huone". Tutkielma sanataiteen metaforista ja symboleista. Helsinki: Yliopistopaino.

Faulkner, W. (1969): Karhu ja muita novelleja. Keltainen kirjasto. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Freud, S. (1989): Toteemi ja tabu: eräitä yhtäläisyyksiä villien ja neuroottisten sielunelämässä. Alkuteos: Totem und Tabu: Einige "Ubereinstimmungen in Seelenleeben der Wilden und der Neurotiker, 1956 (1913). Suomentanut Rutanen, M. Jyväskylä: Love.

Gelo, D. J. (1987): "The Bear". In book Angus K. Gillespie (ed.), Mechling Jay (ed.), American Wildlife in Symbol and Story. Knoxville: University of Tennessee Press. 133-162.

Gronow, J. (1996): Herbert Spencer - kyvykkäämpien eloonjäänti ja evoluution laki. Teoksessa Gronow, J., Noro, A., & Töttö, P. Sosiologian klassikot. Gaudeamus. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Haavio, M. (1967): Karhunpalvonta. Teoksessa Haavio, M. Suomalainen mytologia. Porvoo-Helsinki: WSOY.

Haavio, M. (1968): Karhu, kantaisä. Teoksessa Kalevan vuosikirja 48, Helsinki: WSOY, 61-89.

Honko, L. (1981): Uskontotieteen näkökulmia. 2. painos. Taskutieto 85. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Huovinen, V. (1999): Porsaan paperit: eläinaiheiset erikoiset. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Iisalo, O. (1921): Suomen kansan eläinkirja. Kertomus Metsolan ja Ilmolan väestä ja elämästä.Kansansaduista sommitellut Osmo Iisalo (Eino Railo). Helsinki.

Ingold, T. (ed.) (1988): What is an Animal?. One World Archaeology 1. Department of Social Anthropology, University of Manchester. London: Unwin Hyman. Boston - Sydney - Wellington.

Ingold, T. (1994): From trust to domination. An alternative history of human-animal relations. In book: Manning A. & Serpell, J. (eds) (1994): Animals & Human Society. Changing perspectives. London: Routledge.

Jung, C. G. (1966): Piilotajunnan psykologiaa. Alkuteos: Über die Psychologie des Unbewussten. 1. painos 1917. Seitsemännestä painoksesta suomentanut Rutanen, E. Helsinki.

Jung, C. G. (1991): Symbolit: piilotajunnan kieli. Helsinki: Otava. Espanja.

Kalela, J. (1972): Historian tutkimusprosessi. Metodinen opas oman ajan historiaa tutkiville. Helsinki: Gaudeamus. Kustannusosasto. Keskuskirjapaino Oy.

Karhu, J. (1947): Karhun synty: Vertaileva tutkimus. Karhututkimuksia 2. Mikkeli.

Kauppinen, A. (1992): Kaksivuotias analogioiden maailmassa. Teoksessa Harvilahti, L., Kalliokoski, J., Nikanne, U. & Onikki, T. Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomi 162. Helsinki: Tampereen Pikakopio Oy.

Kellert, S. R. (1994): Attitudes, knowledge and behaviour toward wildlife among the industrial superpowers. In book: Manning A. & Serpell, J. (eds) (1994): Animals & Human Society. Changing perspectives. London: Routledge.

Kivinen, A. S. (1989): Eläinten oikeuksien perustelu. Teoksessa Häyry H., Tengvall H. & Vilkka L. (toim.). Eläin ihmisten maailmassa. Gaudeamus. Helsinki: Painokaari Oy.

Kivivuori, J. (1992): Psykokulttuuri. Sosiologinen näkökulma arjen psykologisoitumisen prosessiin. Helsinki: Hanki ja jää.

Koski, M. (1992): Erilaisia metaforia. Teoksessa: Harvilahti, L., Kalliokoski, J., Nikanne, U. & Onikki, T. Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomi 162. Helsinki: Tampereen Pikakopio Oy.

Koskinen, L. (1996): Villimies ja susinainen. LK-Kirjat. Lasten Keskus Oy. Juva: WSOY.

Kovalainen, R. & Seppo, S. (1998): Puiden kansa. 2. painos. Oulu: Kustannus Pohjoinen ja Hiilinielu Tuotanto.

Köyhät Ritarit-yhtye & PRIMO (1986): Karhujuhla The Bear Feast. Musiikkinäytelmä muinaissuomalaisista aiheista. Fuga Oy.

Laitila, T. (1999): Miksi koira huutaa, kun sitä lyödään?. Teoksessa Pesonen, H. (toim.). Uskonnon luonto. Ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä: Lai-Net Oy.

Laitinen, H. (1986): Runolaulu. CD-levyllä Köyhät Ritarit -yhtye & PRIMO (1986): Karhujuhla The Bear Feast. Musiikkinäytelmä muinaissuomalaisista aiheista. Fuga Oy.

Leino, E. (1914): Mesikämmen. Teoksessa Leino, E. 1995. Mesikämmen; Musti; Ahven ja kultakalat. SKS. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Leinonen, A. & Suominen, T. (1991): Suomen karhu. Keuruu: Otava.

Levy, D. H. (O'Byrne J. toimittaja) (1998): Ihmeellinen luonto: tähtitaivas. Jyväskylä - Helsinki: Gummerus Kustannus Oy.

Lilja, S. (1999): Antiikkia ja myyttejä. Juva: WSOY.

Lönnrot, E. (1985): Kalevala. Kuvittanut Landström Björn. Helsinki. Keuruu: Otava.

Mikkola, M-L. (1985): Amalia, karhu. Satu lapsille ja aikuisille. Kuvittanut Kurkinen, M. Helsinki. Keuruu: Otava.

MMM (1996): Suomen maasuurpetokannat ja niiden hoito. Suurpetotyöryhmän raportti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 6/1996. Ympäristöministeriö. Ympäristö- ja luonnonvarainneuvosto.

Mäensyrjä, P. (1971): Korpiemme kontio eilen, tänään, huomenna. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy.

Mäkisyrjä, P. (1987): Reppukarhuja. Sattumustarinoita karhuselkosilta. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Nyholm, E. S. & Kemilä, E. (1990): Ruskeakarhu (Ursus arctos arctos L.) Porvoo: WSOY.

Oksanen, M. (1997): Johdanto: Länsimaisten ympäristöasenteiden historiaa. Teoksessa Oksanen, M. & Rauhala-Hayes, M. (toim.). Ympäristöfilosofia. Kirjoituksia ympäristösuojelun eettisistä perusteista. Gaudeamus. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Ollila, M-R. (1989): Eläinkö persoona?. Teoksessa Häyry, H., Tengvall, H. & Vilkka, L. (toim.). Eläin ihmisten maailmassa. Gaudeamus. Helsinki: Painokaari Oy.

Orwell, G. (1969): Eläinten vallankumous. Alkuteos: Animal Farm 1945. Suomentanut Pekkanen, P. Porvoo: WSOY.

Paasilinna, A. (1995): Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija. Romaani. 6. painos. Juva: WSOY.

Palmgren, M-L. (1986): Johdatus kirjallisuustieteeseen. Juva: WSOY.

Pekonen, K. (1991): Symbolinen modernissa politiikassa. Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikkö. Julkaisu 25. Jyväskylä.

Pentikäinen, J. (1995): Saamelaiset - Pohjoisen kansan mytologia. Suomen Kirjallisuuden Seura. Toimituksia 596. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Pentikäinen, J. (1987): Kalevalan mytologia. Gaudeamus. Helsinki: Hakapaino Oy.

Pentikäinen, J. (1998): Shamaanit - Pohjoisten kansojen elämäntaistelu. Etnika Oy. Helsinki. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Pickering, F. (1999): Eläimet luonnossa ja myyteissä. Suomentanut Virtanen, T. Singapore: Element Children's Books Limited. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Pietarinen, J. (1984): Luonto välineenä ja päämääränä. Teoksessa Launis, R., Reittu, A., Ronkainen, M., Turunen, P. & Vuorivirta, M. Metsä huutaa. Porvoo: WSOY.

Pohjolainen, T. (1996): Kuinka eläimistä kirjoitetaan nykysuomalaisessa yhteiskunnassa. Kuopion yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Pulliainen, E. & Rautiainen, L. (1999): Suurpetomme. Karhu, susi, ahma, ilves. Bear, wolf, wolverine, lynx in northern Europe. Kotka. Kajaani: Articmedia.

Rautiainen, L. & Härkönen, P. (1990): Karhu. Metsien kuningas. King of the Forest. Articmedia. Kajaani. Kuusamo: Koillissanomien kirjapaino.

Rautiainen, L. (1995): Mina Björnar. My Bears. Meine Bären. Karhujen kaverina. Articmedia. Kajaani. Helsinki: Puna Musta.

Reinikainen, P. (1994): Unohdettu Genesis. Luominen vai evoluutio. 2. täydennetty painos. Uusi Tie. Helsinki: Kirjapaino Raamattutalo.

Reinikka, P. & Mäki, T. V. (1995): Eräpolku. Jahtiviisautta nuorille metsästäjille. Kuvitus Martti Arkko. 2. painos. 1. painos 1982. Helsinki. Keuruu: Otava.

Rinkinen, A. (1995): Kohti luonnonystävän yhteiskuntaa. Teoksessa Purhonen P. A. (toim.). Luonto-Liiton Luonnonsuojeluaapinen. Luonto-Liitto. Helsinki: Limes.

Rockwell, D. (1991): Giving Voice to Bear: North American Indian, Myth, Rituals and Images of the Bear. Niwot, Colorado: Roberts Rinehart Publishers.

Saksholm, M. (1987): Karhu suomalaisessa sadussa. Jyväskylän yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu- tutkielma.

Sappinen, J. (1992): Muodonmuutokset. Mystiikan maailma. Lademann. Amsterdam: Time-Life Books BV.

Sarmela, M. (1991): Karhu ihmisen ympäristössä. Teoksessa Laaksonen, P. & Mettomäki, S-L. (toim.) Kolme on kovaa sanaa. Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. Jyväskylä: Gummerus Oy.

Saura, A. (1997): Kreationismi - pyhä sota tiedettä vastaan. Teoksessa Selin, R., Ollikainen, M. & Salmi, I. V. Paholaisen asianajajan paluu -opaskirja skeptikolle. Ursan julkaisuja 63. Julkaisija: Skepsis. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Savela, P. (1993): Karhu-motiivin kehitys John Irvingin tuotannossa. Jyväskylän yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Shepard, P. & Sanders, B. (1985): The Sacred Paw: The Bear in Nature, Myth and Literature. Arkana. New York: Viking Penguin Inc.

Sjöblom, T. (1999): Frithin lapset - ajatuksia uskonnon mahdollisuudesta eläimillä. Teoksessa Pesonen, H. (toim.). Uskonnon luonto. Ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä: Lai-Net Oy.

Stalo, L. T. (1995): Suomalaisten Jumalat. Forssa: Forssan Kirjapaino Oy.

Suihko, S. (1986): Karhujuhla - metsästysnäytelmä ja rituaalimurha. CD-levyllä Köyhät Ritarit -yhtye & PRIMO (1986): Karhujuhla The Bear Feast. Musiikkinäytelmä muinaissuomalaisista aiheista. Fuga Oy.

Suomen kansan muinaisia loitsurunoja (1880): Suomen kirjallisuuden seuran toimituksia. 62 osa. Helsinki.

Suutala, M. (1996): Naiset ja muut eläimet. Ihmisen suhde luontoon länsimaisessa ajattelussa. Helsinki: Helsinki University Press. Yliopistopaino.

Taskinen, A. (1999): Hindulaiset luontokäsitykset. Luontokeskeisen luontosuhteen jäljillä. Teoksessa Pesonen, H. (toim.). Uskonnon luonto. Ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä: Lai-Net Oy.

Uusi Zoo (1988): Suuri eläinkirja. 2. Nisäkkäät. Alkuteos: Beauté du Monde Animal 1968. Suomentanut Heikkilä, M., Lahti, T., Raasmaja, A. & Räsänen, S. Porvoo-Helsinki-Juva. Porvoo: WSOY.

Vilkka, L. (1989): Miltä tuntuu olla gorilla?. Teoksessa Häyry, H., Tengvall, H. & Vilkka, L. (toim.). Eläin ihmisten maailmassa. Gaudeamus. Helsinki: Painokaari Oy.

Vilkka, L. (1996a): Eläinten tietoisuus ja oikeudet. Kettutyttöfilosofiaa ja Sukuetiikkaa. Helsinki: Yliopistopaino. (University Press).

Vilkka, L. (1998a): Oikeutta luonnolle. Ympäristöfilosofia, eläin ja yhteiskunta. Helsinki: Yliopistopaino. (University Press).

Virtanen, L. (1974): Magiaa nykykulttuurissa. Teoksessa Launonen, H. & Mäkinen, K. Folklore tänään. SKS: Tietolipas 73. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Virtanen, P. (1984): Metsä ja ihminen. Teoksessa Launis, R., Reittu, A., Ronkainen, M., Turunen, P. & Vuorivirta, M. Metsä huutaa. Porvoo: WSOY.

Warner, E. (1986): Ihmeseppiä ja tsaarinpoikia. Maailman taruaarteet: Venäjä. Alkuteos: Heroes, Monsters and Other Worlds from Russia Mythology. Suomentanut Pesonen, P. Eurobook Limited. Italia.

White Jr., L. (1997): Ekologisen kriisin historialliset juuret. Teoksessa Oksanen, M. & Rauhala-Hayes, M. (toim.). Ympäristöfilosofia. Kirjoituksia ympäristösuojelun eettisistä perusteista. Gaudeamus. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Wood, M. (1986): Poppamiehiä ja karhukansaa. Maailman taruaarteet: Pohjois-Amerikka. Suomennos Kilpi, M. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY.

Yrjänä, A.W. (1996): Antroposentrifugi. CMX, Äänitteessä: Discopolis (1996-11 CD).PAINAMATTOMAT LÄHTEET JA LEHDET

Aaltola, E. (2000): Bambisyndrooma? Eläinhahmojen merkitys eläinkuvan rakentajana. Kulttuurintutkimus 17:1, 3-14.

Ahn, D. (s.a.): Clarksville Middle School. Encyclopedia Mythica: Tangun. http://www.pantheon.org/mythica/articles/t/tangun.phpl.

Aikakone (s.a.): Kirja-arvostelu: Jean Hegland: Suojaan metsän siimekseen, 1998. Alkuteos: Into the Forest, 1996. http://www.aikakone.org/kirja03.php.

Aro, J. (1993): Sosiologinen modernisaatioteoria ja narratiivisuus. Sosiologia 2, 88-96.

Avola, P. (1998). Kuinka teräs karastui. Reunalla (The Edge). Helsingin Sanomat. Nyt 1.5.1998.

Berro, C. (s.a.): The Bear in Folk Tales. Blue Bags of Tales. France.

Bäcksbacka, K. (1999): Pohjois-Karjalassa monipuolista riistaa osataan käsitellä. Helsingin Sanomat 30.9.1999.

Cajander, V-R. (1998): Vieraskynä: Veli-Risto Cajander. Suurpedot ovat rikkaus Suomelle. Helsingin Sanomat 14.9.1998.

Coulbourne, G. & Pollard, P. (s.a.): Bear.org: http://www.bears.org/.

Danilov, P. I., Bludnik, L. V. & Eholuoto, K. (1990): Suurpedot. Karjalan karhu. Erä 2 (13): 15.

De Waal, F. (1997): On aika suoda ihmisapinoille henkinen elämä. Tiede 2000 (8): 4.

Encyclopedia Mythica: Berserks.
http://www.pantheon.org/mythica/articles/b/berserks.phpl.

Encyclopedia Mythica: Erlik.
http://www.pantheon.org/mythica/articles/erlik.phpl.

Encyclopedia Mythica: Medicine.
http://www.pantheon.org/mythica/articles/m/medicine.phpl.

Encyclopedia Mythica: Olmai.
http://www.pantheon.org/mythica/articles/o/olmai.phpl.

Encyclopedia Mythica: Yu.
http://www.pantheon.org/mythica/articles/y/yu.phpl.

Forsström, R. (1998): Näkökulma: Raija Forsström. Luontomatka vaatii luontoa. Helsingin Sanomat 7.10.1998.

Frye, N. (1982): Myytti. Parnasso 6/1986, 361-375.

Grünthal, K. (1998): Aina se on tehnyt karhunpalveluksia. Helsingin Sanomat 28.6.1998.

Grönroos, M. (1998): Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) luonnonuskonnoista. Metsola. http.//users.utu.fi/magi/metsola/arkisto/faq.phpl.

Gustafsson, P. (1997): Suomalainen kansanusko. Muinaistiede. Internetix-tutkimus. http://www.internetix.fi/tutkimus/.

Halfpenny, J. (2000): Tracking the Great Bear: Breaking the Rules. Bears and Other Top Predators. Volume 2, Issue 1, 12.

Halkka, A. (1988): Karhu on kansalliseläimemme. Kuninkaan paluu. Suomen Luonto 4 (47): 33-35.

Halme, K. (1998): Karhu. Metsien kontiosta nallekarhuksi. Satujen sininen salkku. Lahden Kaupunginkirjasto.

Halme, K. & Salemaa, A. (1998): Suomalainen karhu (Ursus Arctos). Kirjasessa Karhu. Metsien kontiosta nallekarhuksi. Lahden Kaupunginkirjasto.

HS (26.7.1998): Suomi on tuhannen karhun maa. Helsingin Sanomat.

HS (27.9.1998): Karhusta aiotaan tehdä normaalisti metsästettävä. Helsingin Sanomat. STT.

HS (18.10.1998): Torsti tietää. Helsingin Sanomat.

HS (31.7.1999): Euroopan karhukanta kutistuu rajusti. Helsingin Sanomat.

HS (23.9.1999a): Petovahingot puhuttivat kansanedustajia. Helsingin Sanomat. STT.

HS (23.9.1999b): Šašlikissa vietetään karhupeijaisia. Helsingin Sanomat.

HS (30.9.1999): Arvokasta karhunlihaa pääasiassa ravintoloissa. Helsingin Sanomat.

Holopainen, K. (1999): Kaiken maailman kontiot. Juttu perustuu WWF:n karhuraporttiin. Apu 28, 16.7.1999: 54-58.

Häkämies, T. (2000): Lemmikit - nuo karvaiset terapeutit? Lemmikki on ihmisen paras ystävä. Seurakuntaviesti n:o 9, 17.5.2000, s. 8-9.

Immonen, K. (1999): Kulttuurihistorian oppiaine. Turun yliopisto. Kulttuurihistoria. http://www.utu.fi/hum/historia/kh/paakirj.phpl.

Ingold, T. (1987): Eläin, ihminen, kulttuuri. Suomen Antropologi 1/87, 2-11.

Jaakkola, J. (1997): Mikä kirja? Herrojen kanssa kalassa, metsällä ja hiihtämässä. Helsingin Sanomat 8.11.1997.

Junkkari, M. (1997): Rahan liikkeet: Marko Junkkari. City-karhun paluu. Helsingin Sanomat 27.7.1997.

Jussila, R. (1995): Kuningasvierailu. Pellervo 7: 26-30.

Kailo, K. (2000): Karhu, naiset ja suomalainen luontosuhde kestävän kehityksen pohjana. Kaltio 2/2000, 51-57.

Karhu-oppera (s.a.): Karhu-ooppera Torisevan jylhässä rotkolaaksossa. http://www.virrat.fi/greenheart/suomi/fingh8.php.

Kero, E. (1999): Kuusamon nallet ihmisten ilona. Helsingin Sanomat 1.9.1999.

Keys, D. (1998): Arkeologit palauttivat uskon tarujen kuningas Arthuriin. Helsingin Sanomat 8.8.1998.

Kinnunen, H. (1999): Ihmisapinoille puuhataan "ihmisoikeuksia" Uudessa-Seelannissa. Helsingin Sanomat 15.3.1999, C1.

Kiuru, K. (1997): Karhun epäillään raadelleen karitsaa Kirkkonummella. Helsingin Sanomat 13.7.1997.

Koillissanomat (31.12.1998): Karhu kuuluu metsään muttei asutuksen keskelle. Koillissanomat. http://www.koillissanomat.fi/arkisto/yleiso1298/mieli31/mieli.phpl.

Koponen, K. (1997): Suomalainen kuvaa Uralin ikimetsiä. Helsingin Sanomat 28.7.1997.

Korhonen, J. (1998): Karhun jäljillä. Helsingin Sanomat 26.7.1998.

Korpimo, S. (1998): Metsien arat eläimet sopeutuneet kaupunkeihin. Helsingin Sanomat 3.1.1998.

Kupsala, S. (s.a.): Yhteiskuntatieteet ja eläinkysymys. http://www.helsinki.fi/jarj/hyve/kirj/tutk399.phpl.

Kurkijärvi, L. (1999): Tieteen peruspilareita kaatamassa. Skeptikko 1 (40), 22-23.

Kurvinen, M. (1998): Silmillekin ruokaa. Koillissanomat 1.7.1998. http://www.koillissanomat.fi/arkisto/yleiso798/mikonkolu/mikonkolu.phpl.

Kuure, K. (1990): Antti Leinosen hattutemppu karhulla. Kamera -lehti 2, 5-9.

Kämäräinen, A. (1999a): Jokamiehenoikeudet tunnetaan heikosti. Helsingin Sanomat 16.7.1999.

Kämäräinen, A. (1999b): Karhua häkissä pitäneet kaatoivat ehkä toisenkin kontion. Helsingin Sanomat 3.8.1999.

Kämäräinen, A. (1999c): Karhunmetsästykseen enimmillään 108 lupaa. Helsingin Sanomat 5.9.1999.

Laaksonen, P. & Timonen, S. (1997): Sodomia ja suomalainen kansankulttuuri. Kymmenen lähtökohtaa. Elektroloristi 1, 4. vol. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Joensuu. http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_97/lati197.phpl.

Lahtinen, S. (1996): Kevätmielinen uroskarhu etsii puolisoa vaikka Tukholmasta. Helsingin Sanomat 21.5.1996.

Lapintie, P. (21.4.1998): Suomi EU-komissiolle: Metsästys direktiivien mukaista. Helsingin Sanomat 21.4.1998.

Lee, M. (s.a.): Callisto. Encyclopedia Mythica. http://www.pantheon.org/mythica/articles/c/Callisto.phpl.

Liikkanen, R. (1998a): Shamaanit kulttuurinsa kantajina. Helsingin Sanomat 31.1.1998.

Liikkanen, R. (1998b): Haaskat halutaan kieltää. Helsingin Sanomat 13.11.1998.

Liikkanen, R. (1999c): Karhukulkunen suojaamaan marjamiestä ja lenkkeilijää. Helsingin Sanomat 5.5.1999.

Lindholm, B. (1998a): Pehmonallen historia. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/nalle/pehmo_historia.phpl.

Lindholm, B. (1998b): Nalle Puh. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/nalle_puh.phpl.

Lindholm, B. (1998c): Karhuherra Pddington. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/paddington.phpl.

Lindholm, B. (1998d): Uppo-Nalle. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/uppo_nalle.phpl.

Lindholm, B. (1998e): Rasmus Nalle. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/rasmus_nalle.phpl.

Lindholm, B. (1998f): Maailman vahvin nalle. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/bamse.phpl.

Lindholm, B. (1998g): Fozzie karhu. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/fozzie.phpl.

Lindholm, B. (1998h): Jogi karhu. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/yogi.phpl.

Lindholm, B. (1998i): Taotao. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/taotao.phpl.

Lindholm, B. (1998j): Baloo. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/baloo.phpl.

Lindholm, B. (1999a): Isopanda (Ailuropoda melanoleuca). (Päivätty 31.7.1999). http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/karhut/panda.phpl.

Liukkonen, M. (1995): Kontion kevätrauhasta kiistellään. Metsästys & Kalastus 1995:11, 35.

Luovio, S. (15.7.1999): Direktiivi suojelee karhua, oikeuskansleri ihmisiä. Ilta-Sanomat. 10-11.

Lurie, A. (s.a.): The Heavenly Zoo. The Arctos Group: The Story Behind the name. http://www.arctos.com/arctos/name.phpl.

Mainio, T. (1996a): Otso uinuu aistit valppaina. Helsingin Sanomat 28.9.1996.

Mainio, T. (1996b): Karhu tarkkailee ihmistä useammin kuin arvaatkaan. Helsingin Sanomat 28.9.1996.

Mainio, T. (1997a): Lappiin halutaan eräpoliisi karsimaan salametsästystä. Helsingin Sanomat 6.1.1997.

Mainio, T. (1997b): Kaupunkilainen mielii vaeltamaan. Helsingin Sanomat 27.6.1997.

Mainio, T. (1998): Kuusamon karhu ei pure hoitajansa kättä. Helsingin Sanomat 3.6.1998.

Middleton, D. (1997): Bear Den. A Collection of Facts on Bears. http://www.nature-net.com/bears/.

Moilanen, O. (s.a.) Unien, satujen ja tarinoiden viisaus. http://www.kolumbus.fi/olmoi/paa/sadu.phpl.

Musinsky, G. (s.a. a) Bear Woman; Bear; Changing Bear Woman; Bear Medicine Woman. Encyclopedia Mythica. http://www.pantheon.org/mythica/.

Musinsky, G. (s.a. b): Encyclopedia Mythica: Asdiwal. http://www.pantheon.org/mythica/articles/asdiwal.phpl.

Mykkänen, P. (1999): Metsässä vaeltavia sieluja, karhunpalvontaa ja televisioita. Helsingin Sanomat 21.9.1999.

Niemi, T. (1988): Viiden päivän peijaiset "Anteeksi mesikämmen". Erä 12: 9, 24-27.

Niskanen, A. (1998): Naapurina karhu. Kotiliesi 13-14: s. 11-13, 115.

Notko, T. (1997). Bear-baiting in Pakistan. WSPA. John Joseph. Eläinten suojelu -lehti. (Helmikuu 1997). 25.11.1997. http://www.cs.tpu.fi/bleppanen/suojelu.phpl.

Nyholm, K-E. (1999): Millainen on häirikkökarhu?. Metsästäjä 2/99. http://www.mkj-jco.fi/m_lehtij2.php#anchor898050.

Oikeutta eläimille ry. (1999): Eläinten oikeudet, ja miksi ne koskettavat minuakin? Oikeutta eläimille ry. http://personal.inet.fi/surf/oikeuttaelaimille/eloik.php.

Panda.org (s.a.): Brown bear. WWF. 1993 Population estimate. http://panda.org/resources/publications/species/threatened/BrownBear/page2.php.

Perttu, J. (1998): Petopuhelin kerää havaintoja Ruokolahden karhuista ja susista. Helsingin Sanomat 27.7.1998.

Pihlaja, J. (1998): Suurpetojen metsästys saatetaan kieltää. Helsingin Sanomat 2.7.1998.

Pirttimaa, T. (1998): Karhu liikkuu Kiutakönkäällä. Koillissanomat 1.7.1998. http://www.koillissanomat.fi/arkisto/uutiset698/kuulumiset/kuulumiset.phpl.

Poutanen, T. (1985): Karhu rynni kansalliseläimeksi. Suomen luonto 7, 44: 10.

Ranki, K. (1997): Valokuvaus. Luonto palkitsee kärsivällisen valokuvaajan. Helsingin Sanomat 14.7.1997.

Rantala, J. (s.a): Kaksi miestä ja karhu - Reunalla (The Edge). http://www.mtv3.fi/elokuvat/edge.phpl.

Rosenberg, D. (s.a.): Folklore, Myth, and Legends: A World Perspective. Myth and Legend from Ancient Times to the Space Age. http://www.pibburns.com/myth.php.

Rovamo, P. & Martikainen, S. (1988): Ihailtu, pelätty karhu. Erä 9 (12): 23.

Ruokolainen, J. (1998): The Edge. Metsä on reuna. http://ping.mork.net/elokuva/edge/index.php (5.5.1998).

Saari, S. (1986): "Mettä liikkuu..." Kansalliseläimemme karhu. Suomen Luonto 1, 45: 24-29.

Serpell, J. (1988): Hevonen nimeltä Hans. Unesco-Kuriiri 3, 41 vol., 14-17.

Siikala, A-L. (1999): Myytti. Taide Art Magazine 2: 33.

Simonen, K. (8/94): Oma kuva, toiset ja tuonpuoleinen. Metsä ihmisen peilinä. Terve elämä. [Tee]: 28-31.

Soikkanen, J. (1997): Venäläistä eksotiikkaa. Nevski ja karhu. Metsästys ja kalastus (11): 39.

Sundström, M. (s.a): 1.-2. -luokkalaisten karhututkimuksia. http://www.vtoy.fi/¨ksund/Arkisto/karhuprojekti.php.

Suojanen, K. (1998): Vaasan kaupungissa nähtyä. Volvosta city-karhunpentu. Koneviesti 11/98. http://www.viestilehdet.fi/vanhat/kv1198/city.php.

Suomalainen, M. (1998): Kyynpäimiä ja karhunkynsiä. Harmaasudet ry - Historian elävöittämisyhdistys. http://www.greywolves.org/artikkelit/212.phpl.

Suomalainen Pakanalähetys ry. (s.a.) Suomalais-ugrilaisia riittejä: Karhunpeijaiset, yhteis-euraasialainen rituaali; Karhurunot. http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/1874/karhu.php.

Tarkkonen, U. (1995): Kunnianosoitus karhunkaatajalle. Martti Kitusesta karhu-ooppera. Ase & Erä 2 (12): 54-56.

Tenhunen, E-L. (1984-85): Aikakone. http://www.aikakone.org/ohtonen.php.

Tuccinardi, R. (s.a.): Encyclopedia Mythica: Pan-tun. http://www.pantheon.org/mythica/articles/p/pan-tun.phpl.

Tukia, A. (1997): Karhu lähestyy Muumimaailmaa. Helsingin Sanomat 21.7.1997.

Valkama, H. (1999): Suomi hakee EU:lta poikkeuslupaa karhunkaatoon. Helsingin Sanomat 17.7.1999.

Valtonen, T. (1999): Sehän on tietenkin karhu. Z-lehti 2/99. http://www.seta.fi/z/z-lehti/jkarhu.php.

Vilkka, L. (1996b): Ihmisen luontosuhteesta. (31.8.1996). Maan Sukua - Terra Familia. Hämeenlinna. http://www.kansio.fi/terra/terra96/index.php.

Vilkka, L. (1998b): Vieraskynä: Leena Vilkka. Eläinoikeudet kuuluvat pedoillekin. Helsingin Sanomat 4.8.1998.

Vilmi, E. (1991): Karhu ja ihminen. Suommeko metsälle kuninkaan, kuninkaalle valtakunnan? Suomen Luonto 6 (50): 15.

Wenshi, P. (1988): Isopandan viimeinen turvapaikka. Unesco-Kuriiri 3, 41 vol, 24-25. Lainaus teoksesta Qin Ling - vuorten isopanda.

Width, T. (1999): Satakunnan häirikkökarhu kaadettiin tiistaina. Helsingin Sanomat 28.7.1999.

Ylimaunu, J. (1999): Ulkomailta kokemuksia karhun metsästyksen säätelyyn? Metsästäjä 1/99. http://www.mkj-jco.fi/m_ark.php.KUVAT

Kuva 1. Griztrax.com galleries. griztrax.com/galpage.phpl.

OSA I:

Kuva 2. Osa 1: Ilmarin emäntä ja karhuksi muuttunut lehmä. Teoksessa Lönnrot, E. (1985): Kalevala. Kuvittanut Landström Björn. Helsinki. Keuruu: Otava, s. 305.

Kuva 3. Karhulajit, "Nalle" Björn Lindholm, http://www.nalle.to/karhut/index.phpl.

Kuva 4. Yellowstone Bear World. yellowstonebearworld.com/.

OSA II.

Kuva 5. Osa 2. Kaiken maailman karhut. Teoksessa Bergman, M. (1997): Karhuja, karhuja kaikkialla. Karkkila: Kustannus-Mäkelä. (Kuvaa on muutettu jossakin määrin).

Kuva 6. Grizzly Bear. Male standing. Schleich Wildlife. http//www.elementsof-nature.com/html/schleich-wild.phpl (???)

Kuva 7. Maailman tunnetuimpia nallekarhuja: Nalle Puh, Paddington, Uppo-Nalle, Rasmus Nalle, Maailman vahvin nalle, Fozzie, Jogi, Taotao & Baloo. http://www.meridian.fi/henk/nalle/bear/...

Kuva 8. Karhusymboli: toteemipaalu. Alaskan Tlingit-intiaanien toteemikaiverrus. Peter Nabokov. (Shepard & Sanders 1985, 110 kuvat.)

OSA III.

Kuva 9. Osa 3. Num Torum ja karhun laskeminen maahan. Lehdessä Rovamo, P. (1988): Ihailtu, pelätty karhu. Piirros Arkko, Martti. Erä 1988 (12), s. 9.

Kuva 10. Bear feast of the Ainu. Teoksessa Rockwell, D. (1991): Giving Voice to Bear: North American Indian, Myth, Rituals and Images of the Bear. Niwot, Colorado: Roberts Rinehart Publishers. s. 178.

Kuva 11. Karhu pedillä peijaisissa. Lehdessä Rovamo, P. (1988): Ihailtu, pelätty karhu. Piirros Arkko, M. Erä 1988 (12), s. 9.

Kuva 12. Kristuksen ylösnousemus. Bodleian Library, Oxford. (Shepard & Sanders 1985, 110 kuvat.)

Kuva 13. Num Torum ja karhun laskeminen maahan. Lehdessä Rovamo, P. (1988): Ihailtu, pelätty karhu. Piirros Arkko, Martti. Erä 1988 (12), s. 9.

Kuva 14. Karhun ja naisen liitto. Teoksessa Kovalainen, R. & Seppo, S. (1998): Puiden kansa. 2. painos. Oulu: Kustannus Pohjoinen ja Hiilinielu Tuotanto, s. 80.

Kuva 15. The Bear in the sky. http://www.bears.org/spirit/ursamajor.phpl.

Kuva 16. Pohjois-Amerikan intiaaneja. Teoksessa Rieupeyrout, J-L. (1981): Näin elettiin Villissä Lännessä. Kuvittanut Miralles, José Maria. Ranskankielinen alkuteos La Vie privée des Hommes. Suomentanut Turtia, Kaarina. Keuruu: Otava.

Kuva 17. Romulus ja Remus. Teoksessa Usher, K. (1988): Keisareita ja taikavoimia. Maailman taruaarteet: Rooma. Alkuteos: Heroes, Gods & Emperors from Roman Mythology. Suomentanut Sibbick, J. Kuvittanut Kilpi, M. Eurobook Limited. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY. Italia. s. 83.

Kuva. 18. Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija karhu. Teoksessa Paasilinna, A. (1995): Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija. Romaani. 6. painos. Juva: WSOY. Kansilehti.

Kuva 19. Holyspirit. Holy Bears Purity Baptism Bear.

Kuva 20. Holy Bears. http://www.ltreasures.com/holybears.com

Etusivu
Tiivistelmä
Johdanto
Tutkimusseloste
Eläintutkimus
Karhulajit
Citykarhut
Karhubisnes Ihmiseläimet
Kulttuurikarhut
Karhusymboliikka
Muinaisusko
Karhukansanusko
Karhumytologia Yliluonnollliset
Lopuksi
Lähteet